Arts Santa Mònica, Barcelona
11-15 de desembre de 2012
www.fluxfestival.org
Entrada gratuita

CAT 

Setena edició del festival de vídeo d’autor FLUX, caracteritzat des dels seus inicis per focalitzar el protagonisme en els autors que treballen en el camp del vídeo de creació (videoart, documental de creació, videoinstal·lacions, etc.).Aquest any els autors centrals del festival sónHARMONIA CARMONA, JESÚS RAMOS i GERMÁN SCELSO, amb PROJECCIONS MONOGRÀFIQUES, COL·LOQUIS amb els autors i l’estrena dels seus AUTORETRATS, obres inèdites encàrrec del festival. A més, presentem la videoinstal·lació col·lectiva FLUX VideoCapsa,on s’experimenta amb formats alternatius d’exhibició de les obres videogràfiques, integrada per vídeos inèdits de BORJA ALEXANDRE & SUS GARCIA, FLORENCIA ALIBERTI, NÚRIA ANTENTAS, NEUS BALLÚS, IRENE COLL, ANDY DAVIES, PEDRÍN GARCÍA, DANIEL MIRACLE, ÈRIC PALAUDÀRIES EVA VILAMALA. I com a acte inaugural comptem amb l’actuació de MACARENA RECUERDA SHEPHERD amb l’espectacle “That’s The Story Of My Life”.

CAST

Séptima edición el festival de vídeo de autor FLUX, caracterizado desde sus inicios por focalizar el protagonismo en los autores que trabajan en el campo del vídeo de creación (videoarte, documental de creación videoinstalaciones, etc.). Este año, los autores centrales del festival son HARMONIA CARMONA, JESÚS RAMOS y GERMÁN SCELSO, con PROYECCIONES MONOGRÁFICAS, COLOQUIOS con los autores y el estreno de sus AUTORRETRATOS, obras inéditas encargo del festival. Además, presentamos la videoinstalación colectiva FLUX VideoCapsa, donde se experimenta con formatos alternativos de exhibición de las obras videográficas, integrada por vídeos inéditos de BORJA ALEXANDRE & SUS GARCIA, FLORENCIA ALIBERTI, NÚRIA ANTENTAS, NEUS BALLÚS, IRENE COLL, ANDY DAVIES, PEDRÍN GARCÍA, DANIEL MIRACLE, ÈRIC PALAUDÀRIES EVA VILAMALA. Y como acto inaugural contamos con la actuación de MACARENA RECUERDA SHEPHERD con el espectáculo “That’s The Story Of My Life”.

ORGANITZACIÓ I PRODUCCIÓ Habitual Video Team
www.fluxfestival.org

 

CAT L’objectiu del festival en aquesta setena edició és continuar oferint una sèrie de sessions dedicades als autors de vídeo vinculats a la ciutat de Barcelona, que treballen en tot allò que es pot anomenar vídeo de creació (videoart, documental de creació, videoinstal·lacions, etc).  FLUX centra el protagonisme en els autors de vídeo i ofereix un espai perquè puguin donar a conèixer la seva feina. És per això que es planteja en sessions monogràfiques, amb la finalitat de mostrar una selecció representativa de l’evolució de l’obra de cada autor. D’aquesta manera es pretén obtenir una bona visió de conjunt, cosa difícil d’aconseguir en festivals i mostres col·lectives, que compleixen una missió divulgativa, però que només permeten un coneixement fragmentat, parcial i generalment descontextualitzat de l’obra. Aquesta potenciació del coneixement dels autors s’intenta portar a terme de diferents maneres, entre altres, promovent la producció videogràfica i la documentació sobre els autors.

PROJECCIONS MONOGRÀFIQUES El festival s’articula al voltant d’un total de 3 autors, un per vetllada, que mostren la seva obra en una projecció monogràfica retrospectiva. Hem seleccionatHARMONIA CARMONA, JESÚS RAMOS i GERMÁN SCELSOautors amb trajectòries ben diverses, que s’endinsen amb una mirada pròpia en els camps de l’art, la videocreació, la videoinstal·lació, la videoperformance, el documentalisme o l’experimentació audiovisual. Amb presentació a càrrec dels autors. La durada aproximada de cada sessió és de 90 minuts.

AUTORETRATS El festival encarrega a cada autor la realització d’una obra original amb el tema comú de l’autoretrat. Aquestes peces de nova creació, a més de presentar-se com a complement destacat en les seves respectives projeccions monogràfiques, s’estrenen conjuntament en unasessió especial amb COL·LOQUI, amb la presència dels autors HARMONIA CARMONA, JESÚS RAMOS i GERMÁN SCELSO i dels crítics que redacten els articles sobre ells per al catàleg del festival. La sessió es dedica a la presentació dels autors i dels seus autoretrats, amb diàleg obert al públic. Durada aproximada de 90 minuts. Els autoretrats de totes les edicions del festival també es poden visionar dins de la secció REFLUX amb vídeo a la carta.

INFLUX En aquesta secció es promouen les relacions del vídeo amb altres disciplines artístiques. Com a acte inaugural presentem l‘actuació de MACARENA RECUERDA SHEPHERDamb l’espectacle “That’s The Story Of My Life”. Durada aproximada de 50 minuts.

REFLUX Servei de vídeo a la carta amb la finalitat de poder visionar íntegrament l’obra dels autorsHARMONIA CARMONA, JESÚS RAMOS i GERMÁN SCELSO, i la totalitat dels AUTORETRATSrealitzats en totes les edicions del festival des del 2005 al 2012.

FLUX VIDEOCAPSA Videoinstal·lació col·lectiva on s’experimenta amb formats alternatius de presentació de les obres videogràfiques, integrada per deu vídeos inèdits dels autors BORJA ALEXANDRE & SUS GARCIA, FLORENCIA ALIBERTI, NÚRIA ANTENTAS, NEUS BALLÚS, IRENE COLL, ANDY DAVIES, PEDRÍN GARCÍA, DANIEL MIRACLE, ÈRIC PALAUDÀRIES i EVA VILAMALA.

Cada vídeo està col·locat dins d’una petita capsa, fixada damunt un suport. Per veure el vídeo, l’espectador/a ha d’obrir la capsa i posar-se els auriculars. El vídeo es mostra en loop en una petita pantalla LCD, en pla horitzontal. Tenint en compte el conjunt de la instal·lació i la situació de l’espectador/a, els vídeos tenen una durada aproximada de 5 minuts, a fi que en menys d’una hora es puguin veure les deu obres.

CAST El objetivo del festival en esta sexta edición es continuar ofreciendo una serie de sesiones dedicadas a los autores de vídeo vinculados a la ciudad de Barcelona, que trabajan en todo aquello que se puede denominar vídeo de creación (videoarte, documental de creación, videoinstalaciones, etc). FLUX centra el protagonismo en los autores de vídeo y ofrece un espacio para que puedan dar a conocer su trabajo. Por este motivo se plantea en sesiones monográficas, con la finalidad de mostrar una selección representativa de la evolución de la obra de cada autor. De esta forma se pretende obtener una buena visión de conjunto, algo difícil de conseguir en festivales y muestras colectivas, que cumplen una misión divulgativa, pero que solo permiten un conocimiento fragmentados, parcial y generalmente descontextualizado de la obra. Esta potenciación del conocimiento de los autores se intenta llevar a cabo de diferentes maneras, entre ellas, promoviendo la producción videográfica y la documentación sobre los autores.

PROYECCIONES MONOGRÁFICAS Este año el festival se articula en torno a 3 autores, uno por velada, que muestran su obra en una proyección monográfica retrospectiva. Hemos seleccionado a  HARMONIA CARMONA, JESÚS RAMOS y GERMÁN SCELSOautores con trayectorias muy diversas, que se adentran con mirada propia en los campos del arte, la videocreación, la videoinstalación, la videoperformance, el documentalismo o la experimentación audiovisual. Con presentación a cargo de los autores. La duración aproximada de cada sesión es de 90 minutos.

AUTORRETRATOS El festival encarga a cada autor la realización de una obra original con el tema común del autorretrato. Estas piezas de nueva creación, además de presentarse como complemento destacado en sus respectivas proyecciones monográficas, se estrenan conjuntamente en una sesión especial con COLOQUIO, con la presencia de los autoresHARMONIA CARMONA, JESÚS RAMOS y GERMÁN SCELSO y de los críticos que redactan los artículos sobre ellos para el catálogo del festival. La sesión se dedica a la presentación de los autores y de sus autorretratos, con diálogo abierto al público. Duración aproximada 90 minutos. Los autorretratos de todas las ediciones del festival también se pueden visionar dentro de la sección REFLUX con vídeo a la carta.

INFLUX En esta sección se promueven las relaciones del vídeo con otras disciplinas artísticas.Como acto inaugural presentamos la actuación de MACARENA RECUERDA SHEPHERD con el espectáculo “That’s The Story Of My Life”. Duración aproximada de 50 minutos.

REFLUX Servicio de vídeo a la carta con la finalidad de poder visionar íntegramente la obra de los autores HARMONIA CARMONA, JESÚS RAMOS y GERMÁN SCELSO, y la totalidad de losAUTORRETRATOS realizados en las anteriores ediciones del festival desde 2005 a 2012.

FLUX VIDEOCAPSA Videoinstalación colectiva donde se experimenta con formatos alternativos de presentación de las obras videográficas, integrada por diez vídeos inéditos de los autoresBORJA ALEXANDRE & SUS GARCIA, FLORENCIA ALIBERTI, NÚRIA ANTENTAS, NEUS BALLÚS, IRENE COLL, ANDY DAVIES, PEDRÍN GARCÍA, DANIEL MIRACLE, ÈRIC PALAUDÀRIES y EVA VILAMALA. Cada vídeo está colocado dentro de una pequeña caja, fijada encima de un soporte. Para ver el vídeo, el espectador tiene que abrir la caja y ponerse los auriculares. El vídeo se muestra en loop en una pequeña pantalla LCD, en plano horizontal. Teniendo en cuenta el conjunto de la instalación y la situación del espectador, los vídeos tienen una duración aproximada de 5 minutos, a fin de que en menos de una hora se puedan ver las diez obras.

 

DESCÁRGATE MATERIAL DE PRENSA ( Vídeos alta calidad, fotos, etc)
REGISTRÁNDOTE EN  www.patcomunicaciones.com  ( LOGIN